ΔΕΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΔΕΟ 10 – Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Δίκαιο, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Α1:Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008
Τόμος Β΄: Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Εργασιακές Σχέσεις-Εργατικό Δίκαιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Ε΄: Διοικητική Ανάλυση. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΔΕΟ 11 – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τόμος Α΄: Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Διοίκηση Παραγωγής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ 13 – Ποσοτικές Μέθοδοι
Τόμος Α΄: Επιχειρησιακά Μαθηματικά, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος: Στατιστική για τη διοίκηση επιχειρήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 (ΔΕΟ 14/Δ).
Τόμος Γ΄: Επιχειρησιακή Έρευνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος: Εφαρμογές Η/Υ σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 (ΔΕΟ14/Γ).
Τόμος: Γραμμικός προγραμματισμός, Πάτρα, ΕΑΠ 2008 (ΔΕΟ 26/Β)

ΔΕΟ 23 – Marketing I
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Αγορών και Διοίκηση Πωλήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Διεθνές Μάρκετινγκ-Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2011.

ΔΕΟ 24 – Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Εξέλιξη και οι Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΑΠ, Πάτρα 2011.
Τόμος Δ΄: Οικονομικά Δημόσιων Επιχειρήσεων και Προϋπολογισμός Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ 25 – Λογιστική
Εισαγωγή στη Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Εφαρμογές στην Εισαγωγή της Λογιστικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Α΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Α1΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Λογιστική Κόστους, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Μηχανογραφημένη Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΔΕΟ 31 – Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Τόμος Α΄: Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Παράγωγα – Αξιόγραφα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Δ΄: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΔΕΟ 33 – Marketing II
Τόμος Α΄: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Έρευνα Αγοράς, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ 34 – Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
Τόμος Α΄: Μικροοικονομική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Μακροοικονομική Ανάλυση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Αρχές Δημόσιων Οικονομικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ 40 – Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τόμος Α΄: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 2011
Τόμος Β΄: Διοίκηση Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β1΄: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ 41 – Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Τόμος Α΄: Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Γ΄: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Δ΄: Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΔΕΟ 42 – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Τόμος Α΄: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Έλεγχος Ποιότητας και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Διαχείριση Φυσικών Πόρων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Ε΄: Διαχείριση Περιβάλλοντος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ43 Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
Τόμος Β΄: Αγορά Εργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008

ΔΕΟ44 Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2012
Τόμος Β΄: Εισαγωγή στην Καινοτομία, ΕΑΠ, Πάτρα 2012
Τόμος Γ΄: Επιχειρηματικό Σχέδιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2012

ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα
Τόμος Α΄: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Πάτρα 2012
Τόμος Β΄: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πάτρα 2012
Τόμος Γ΄: Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Πάτρα 2012