ΔΙΑ Διαχείριση Αποβλήτων


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΔΙΑ 50 – Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση
Τόμος Α΄: Το Χερσαίο Περιβάλλον ως Αποδέκτης Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Το Θαλάσσιο Περιβάλλον ως Αποδέκτης Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Γ΄: Η Ατμόσφαιρα ως Αποδέκτης Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Δ΄: Διάθεση Αποβλήτων και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

ΔΙΑ 51- Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Τόμος Α΄: Οικιακά και Άλλα Μη Επικίνδυνα Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Επικίνδυνα Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Γ΄:Στερεά Γεωργικά Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΔΙΑ 60 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Τόμος Α΄: Αστικά Λύματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Γ΄:Υγρά Γεωργικά Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΔΙΑ 61 Διαχείριση Αερίων Ρύπων
Τόμος Α΄: Ατμοσφαιρικοί Ρύποι και Τεχνολογία Ελέγχου Εκπομπής τους Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Ατμοσφαιρικοί Ρύποι και Τεχνολογία Ελέγχου Εκπομπής τους ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.