ΔΙΠ Διασφάλιση Ποιότητας


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΔΙΠ 40 – Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Τόμος Α΄: Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.
Τόμος Β΄: Μηχανολογική Σχεδίαση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003.

ΔΙΠ 50 – Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο Ποιότητας
Τόμος Α΄: Πιθανότητες και Στατιστική Ι, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Β΄: Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Γ΄: Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Δ΄: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Ε΄: Δειγματοληψία, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

ΔΙΠ 51 – Προγραμματισμός για την Ποιότητα
Τόμος Α΄: Σχεδιασμός για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Β΄: Ολική Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Γ΄: Διοίκηση της ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.
Τόμος Δ΄: Το Κόστος της Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.
Τόμος Ε΄: Σχέσεις Προμηθευτή – Αγοραστή, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

ΔΙΠ 60 – Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας
Τόμος Α΄: Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.
Τόμος Β΄: Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.
Τόμος Γ΄: Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

ΔΙΠ 61 – Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα
Τόμος Α΄: Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.
Τόμος Β΄: Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.
Τόμος Γ΄: Οργάνωση εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.
Τόμος Δ΄: Αξιοπιστία και Συντήρηση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.