ΔΜΥ Διοίκηση Μονάδων Υγείας


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΔΜΥ 50 – Βασικές Αρχές Διοίκησης – Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας
Τόμος Α΄: Βασικές Αρχές Διοίκησης – Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΔΜΥ 51 – Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις
Τόμος Α΄: Υγεία: Οριοθετήσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Πολιτική Υγείας/Κοινωνική Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Δομή και Λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Υγείας (Διοικητικές και Νομικές Διαστάσεις), ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Δ΄: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Νοσοκομείων, Εμπειρίες, Τάσεις και Προοπτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΔΜΥ 60 – Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
Τόμος Α΄: Θέματα Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Οικονομική και Χρηματοδοτική Διοίκηση / Διαχείριση Νοσοκομείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΔΜΥ 61 – Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας
Τόμος Α΄: Κοινωνικές – Πολιτιστικές Πτυχές της Υγείας και της Αρρώστιας, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Συμπεριφορές Υγείας. Πρότυπα και Μεταβολές, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Γ΄: Κοινωνικο-οικονομική Έρευνα για τις Υπηρεσίες Υγείας και το Νοσοκομείο, ΕΑΠ, Πάτρα 2000