Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – ΕΣΔΔΑ


Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή υποστηρίζει τον υποψήφιο για το διαγωνισμό της ΕΣΔΔ με την κατάλληλη προετοιμασία.

* Εξειδικευμένοι καθηγητές  * Ολιγομελή τμήματα  * Στοχευμένες Σημειώσεις  * Προσομοιωτικές Εξετάσεις 

Δείτε Δείγμα Σημειώσεων εδώ

Έναρξη Νέου Tμημάτος: 23 Mαϊου 2018

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΔΔ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Μίκρο – Μάκρο Οικονομική & Δημόσια Οικονομική

23/5/18 50 ώρες  600 €

Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους

23/5/18  50 ώρες 600 €

Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες

23/5/18 30 ώρες  200 €

Ο διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε 2 στάδια:

Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις ενότητες:

1.Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους

2.Μικροοικονομική – Μακροικονομική & Δημόσια Οικονομική

3.Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με γραπτή και προφορική δοκιμασία.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, τροφοδοτεί τη δημόσια διοίκηση με επιτελικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Διαδέχτηκε τις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ).  Αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς – δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις να ανέρχονται σε 39,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2015.

Η ΕΣΔΔΑ δέχεται πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν επιτύχει σε εισαγωγικό διαγωνισμό, ο οποίος οργανώνεται και διεξάγεται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με τον αριθμό των εισακτέων να ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη του διαγωνισμού.  Οι επιτυχόντες εκπαιδεύονται για να ανταποκριθούν στην άσκηση διοίκησης και διορίζονται άμεσα. Οι εισαχθέντες στη Σχολή, εάν δεν υπηρετούν ήδη στο δημόσιο τομέα, λογίζονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κύρια αποστολή της είναι:

 • η δημιουργία στελεχών της διοίκησης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα
 • η αναβάθμιση του δυναμικού μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πιστοποιημένη επιμόρφωση

Βασικές πληροφορίες για το διαγωνισμό

 • Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο και δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
 • Το ποσοστό συμμετεχόντων είναι το καλύτερο σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Περίπου ο 1 στους 8 υποψηφίους πετυχαίνουν στο διαγωνισμό.
 • Ο χρόνος φοίτησης στη σχολή είναι 18 μήνες.  Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θεωρούνται και αμείβονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές της σχολής, διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Β΄ σε ανώτερες θέσεις του Δημόσιου Τομέα κερδίζοντας προϋπηρεσία εννέα ετών.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία.  (αν δεν έχει υπάρξει ορκωμοσία γίνεται δεκτή βεβαίωση από τη γραμματεία του ΑΕΙ, ή ΤΕΙ).
 • Απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Επιλογή θεμάτων από την ΚΕΕ. Τα θέματα επιλέγονται από την 7μελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προκειμένου να προβεί στον καθορισμό θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, επιλέγει με κλήρωση τρεις ενότητες από αυτές που απαριθμούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων διατυπώνονται από την 7μελή επιτροπή τρία θέματα προς εξέταση, εκ των οποίων ενώπιον των υποψηφίων κληρώνεται το ένα στο οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται.

Δικαιολογητικά κατά την αίτηση συμμετοχής

Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ιδιώτες θα δηλώνουν:

 • τον τίτλο σπουδών που κατέχουν
 • την ημερομηνία γέννησής τους,
 • την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία
  προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει,
 • τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση,
 • για του άντρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου.

Πως γίνεται η βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» γίνεται από 2 βαθμολογητές για κάθε μάθημα με την εξαίρεση της βαθμολόγησης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» η οποία γίνεται από έναν βαθμολογητή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών είναι ο βαθμός επίδοσης του υποψηφίου σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων γίνεται βαθμολόγηση και από τρίτο βαθμολογητή. Μετά τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό προηγούμενου βαθμολογητή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγούμενων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος. Οι βαθμολογητές ορίζονται από την ΚΕΕ.

Η κλίμακα της βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25) σε οποιεσδήποτε από τις πέντε εξεταζόμενες ενότητες απορρίπτεται. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου, η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική − Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην καθεμία. Στην τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με τριάντα τοις εκατό (30%). Στην τέταρτη ενότητα «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» με δέκα τοις εκατό (10%). Στην πέμπτη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης γλώσσας» με δέκα τοις εκατό (10%). Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας καθεμίας από τις εξεταζόμενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2) ώρες, εξαιρουμένης της διάρκειας εξέτασης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας», οι οποίες εξετάζονται συγχρόνως, με οριζόμενη διάρκεια τρεις (3) ώρες.

Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος και με φθίνουσα σειρά συντάσσεται ο πίνακας επιτυχόντων. Υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν εξετάζονται προφορικώς.

Για να δείτε την ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ