Εθνική Τράπεζα


Ανακοινώθηκε η νέα Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας για τις 122 νέες θέσεις προσωπικού για το 2014. Από τις 122 θέσεις, οι 7 αφορούν την Περιφέρεια Αττικής ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (δείτε αναλυτικά τις θέσεις ανά δήμο / νησί στην προκήρυξη).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα

2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών / Τμημάτων που αναφέρονται στο πίνακα (δείτε αρχείο Σχολές & Τμήματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή ισότμο τίτλο αντίστοιχης με αυτές τις Σχολές / Τμήματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ.

3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01.01.1984 και μετά)

4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι για των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται.

5. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:

  • Γλωσσικές ικανότητες-δεξιότητες
  • Αριθμητικές ικανότητες-δεξιότητες
  • Γενικές Γνώσεις
  • Αγγλικά

Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών.

Θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά Νομό ή κατά Νησί ή κατά Δήμο. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων. Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 – 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ¼ της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας. Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των ενοτήτων δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των γραπτών. Αυτονόητο είναι ότι από τους επιτυχόντες θα προσληφθούν οι πρώτοι, κατά τη σειρά της βαθμολογικής κατάταξής τους, προς πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες.

Για κάθε Νομό, Νησί, Δήμο θα καταρτισθεί ειδικός πίνακας από τον οποίο θα προσληφθούν κατά σειρά επιτυχίας τόσοι υποψήφιοι, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται. Η πλήρωση των θέσεων από τον ενιαίο πίνακα κατά Νομό ή Δήμο ή Νησί ή κατά Διοικητική Περιφέρεια ή από τον ενιαίο πίνακα της Επικράτειας θα γίνεται κατά σειρά επιτυχίας και εφόσον ο υποψήφιος, προσκαλούμενος προς πρόσληψη, δηλώσει ότι δέχεται να υπηρετήσει για μία 7ετία τουλάχιστον στη θέση για την οποία θα προσληφθεί, διαφορετικά θα αποκλείεται και θα καλείται ο κατά σειράν επιτυχίας επόμενος. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι επιτυχών – επιλαχών σε περισσότερους του ενός ενιαίους πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων διαφορετικών περιοχών και προκύπτει ότι, βάσει της βαθμολογίας του, δύναται να επιλεγεί να καλύψει, ταυτόχρονα, περισσότερες της μιας προκηρυχθείσες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί, τότε η Τράπεζα θα τον προσκαλεί να επιλέξει τη θέση ποιας περιοχής επιθυμεί να καλύψει και να δηλώσει ότι δέχεται να υπηρετήσει για μια 7ετία ,τουλάχιστον, στη θέση αυτή. Εάν αυτός δεν επιλέξει καμία θέση, θα αποκλείεται από τους συγκεκριμένους πίνακες και θα καλείται ο κατά σειράν επιτυχίας επόμενος για τον οποίο θα τηρείται, ομοίως η ως άνω διαδικασία. Οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων θα εκδοθούν το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν δε στη Διεύθυνση Προσωπικού της Τράπεζας, στο Κεντρικό Κατάστημα, στις Διευθύνσεις Δικτύου, στα Καταστήματα του Νομού, του Νησιού και του Δήμου για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr.

Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις τόσο από την ΕΤΕ όσο και από τον ΑΣΕΠ.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 έως 22/07/2014 σε οποιοδήποτε κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του κατάστημα της Τράπεζας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το έντυπο αίτησης θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Δείτε εδώ όλες τις σχολές και τα τμήματα.