Ειρηνοδίκες


O Διαγωνισμός πραγματοποιείται για την πρόσληψη δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως.

Δεκτοί στο διαγωνισμό αυτό γίνονται όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 34-38 και 77Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35),όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε με το άρθρο 99, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51),
ως προς δε την ηλικία, όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο.

Μαθήματα Εξέτασης: 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής
μαθήματα:

α) Αστικό Δίκαιο
β) Εμπορικό δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία
δ) Ποινικό Δίκαιο
ε) Ποινική Δικονομία
στ) Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Για τους επιτυχόντες θα καταρτιστεί πίνακας κατά σειρά επιτυχίας, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 3 του Ν.Δ/τος 962/1971 (Α΄ 183). Από τους επιτυχόντες δε αυτούς θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών με προεδρικό διάταγμα, εφόσον εξασφαλισθούν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.

Όποιος/α επιθυμεί να διαγωνιστεί οφείλει:
Α) Να υποβάλει στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αίτηση απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην οποία να αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο και τα ονόματα του πατέρα και της μητέρας και να σημειώνεται η διεύθυνση της κατοικίας και ο αριθμός του τηλεφώνου του/της.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή της οικείας υπηρεσίας, ή αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος νομικών σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις) ή αντίγραφο πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων πολιτικού και νομικού της νομικής σχολής, ώστε να αποδεικνύουν μία από τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 77Α του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύει.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, εφόσον έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα(90) ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό εκπλήρωσης της
στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτή.
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
6. Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα του τόπου καταγωγής και του τόπου κατοικίας του, ότι δεν παραπέμφθηκε με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 1, περ. ε΄ του ανωτέρω Κώδικα, όπως ισχύει.
7. Πιστοποιητικό της υπηρεσίας που υπηρετεί, αν πρόκειται για δικαστικό λειτουργό ή δικαστικό υπάλληλο ή δημόσιο υπάλληλο, ή πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αν πρόκειται για δικηγόρο, ότι δεν έχει παυθεί για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού αδικήματος.
8. Σε περίπτωση υποψηφίου δημοσίου υπαλλήλου που έχει διατελέσει δικηγόρος, πέραν του ανωτέρω πιστοποιητικού της υπηρεσίας του, και πιστοποιητικό ομοίου περιεχομένου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
9. Βεβαίωση του γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του οικείου Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του/της ότι υπέβαλε αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
10. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
Β) Να καταβάλει είκοσι (20) ευρώ για εξέταστρα στο γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (άρθρο 31 του ν. 1968/1991, Α΄ 150).

Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ποινικό Δίκαιο –  Ποινική Δικονομία

48h

Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία

64h

Εμπορικό Δίκαιο

40h

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

28h

 

Σύνολο (Μαζί με 28h επανάληψης)

212h

Για να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.