ΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΕΚΕ 50 – Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τόμος Α΄:Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Γ΄: Η αξιοποίηση της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Δ΄: Παραδείγματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

ΕΚΕ 51 – Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τόμος Α΄: Στοιχεία Κοινωνικο-οικονομικής Λειτουργίας και Θεσμικού Πλαισίου, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Β΄: Σχεδιασμός Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Γ΄: Διοίκηση Μονάδων, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Δ΄: Αξιολόγηση Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα

ΕΚΕ 52- Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
Τόμος: Οδηγός Μελέτης για τη Θ.Ε. ΕΚΕ52, ΕΑΠ, Πάτρα 2011.

ΕΚΠ 51 – Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη
Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΚΠ 65 – Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Τόμος Α΄: Θεσμοί και Λειτουργίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.
Τόμος Β΄: Σχέσεις Διδασκόντων ? Διδασκομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.
Τόμος Γ΄: Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2005