ΕΚΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΕΚΠ 50 – Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
Η ανάπτυξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008
Θέματα Εφηβείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΕΚΠ 51 – Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη
Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΚΠ 60 – Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
Tόμος A΄: Kοινωνικές Tαυτότητες/Ετερότητες – Kοινωνικές Ανισότητες, Διγλωσσία και Σχολείο, EAΠ, Πάτρα 2001.
Tόμος B΄: Eθνοπολιτισμικές Διαφορές και Eκπαίδευση, EAΠ, Πάτρα 2001.

ΕΚΠ 61 – Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση
Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013.
Εισαγωγικά Θέματα Γλωσσολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΚΠ 62 – Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Τόμος Α΄: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Γενικές Aρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΕΚΠ 63 – Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Τόμος Α΄: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος: Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΚΠ 64 – Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τόμος Α΄: Θεωρητικές προσεγγίσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και η κοινωνικοοικονομική λειτουργία της, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Ομάδα Εκπαιδευόμενων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Ε΄: Όψεις της Πραγματικότητας. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Σχέσεις Διδασκόντων – Διδασκομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.

ΕΚΠ 65 – Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Τόμος Α΄: Θεσμοί και Λειτουργίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.
Τόμος Β΄: Σχέσεις Διδασκόντων – Διδασκομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.
Τόμος Γ΄: Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2005

ΕΚΠ 66 – Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Πρώην ΠΣΠ50 Θ.Ε. επιλογής στο Π.Σ. ΕΚΠ)
Τόμος Α΄: Το Φυσικό Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. (ΠΣΠ 50/Α).
Τόμος Β1: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Α και Μέρος Β) 1999. (ΠΣΠ 50/Β1).
Τόμος Β2: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Γ και Μέρος Δ) 1999. (ΠΣΠ 50/Β2).
Τόμος: Εκπαίδευση για το περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008