ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΕΠΟ 10 – Γενική Ιστορία της Ευρώπης
Τόμος Α΄: Γενική Ιστορία της Ευρώπης, από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος B΄: Γενική Ιστορία της Ευρώπης, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος: Ιστορία και Ιστοριογραφία. Νεότερες Προσεγγίσεις

ΕΠΟ 11 – Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Η διπλή ζωή της οικονομικής ιστορίας. Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστοριογραφίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Θέματα οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΕΠΟ 12 – Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
Ευρωπαϊκές Γεωγραφίες, Τεχνολογία και Υλικός Πολιτισμός. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013.
Τόμος Γ΄: Αποικίες και Ανταγωνισμοί, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΕΠΟ 20 – Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
Τόμος Α΄: Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Η Μουσική στην Ευρώπη, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΕΠΟ 21 – Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
Τόμος Α΄: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 6ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων
Ανθολόγιο Κριτικών Κειμένων

ΕΠΟ 22 – Φιλοσοφία στην Ευρώπη
Τόμος Α΄: Η Φιλοσοφία στην Ευρώπη από τον 6ο έως τον 16ο αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Tόμος B΄: Η Εποχή του Διαφωτισμού (17ος ? 18ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Γ΄: Νεότερα και Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα (19ος ? 20ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος: Σύντομη εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008
Τόμος: Κείμενα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

EΠO 30 – Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
Τόμος Α΄: Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις, ΕΑΠ, Πατρα 2001.
Τόμος Β΄: Αναγέννηση και Ουμανισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2001
Τόμος Γ΄: Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση, ΕΑΠ, Πάτρα 2001

ΕΠΟ 31 – Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη
Τόμος Α΄: Η Ιστορία και η Θεωρία των Επιστημών κατά το Μεσαίωνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Η Επιστημονική Επανάσταση και η Φιλοσοφική Θεωρία της Επιστήμης. Ακμή και Υπέρβαση του Θετικισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος: Κείμενα ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΠΟ 32 – Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΕΠΟ 33 – Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008
Η Ευρωπαϊκή Ένωση την αυγή της 3ης χιλιετίας: Θεσμοί, οργάνωση και πολιτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΠΟ 41 – Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ό Αιώνα
Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΕΠΟ 42 – Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Τόμος Α΄: Η Θέση του Βέμπερ για την Προτεσταντική Ηθική της Εργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Φιλελεύθερος Ριζοσπαστισμός και Επαναστατικά Κινήματα κατά τον ΙΘ΄ αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Γ΄: Αποικίες και Ανταγωνισμοί, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Ανθολόγιο Α. Θεωρητικά διλήμματα και κοινωνική πραγματικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008
Ανθολόγιο Β. Όψεις της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008
Συμπληρωματικά κείμενα των Μ. Βέμπερ και Ε. Φίσωφ στην Προτεσταντική ηθική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΕΠΟ 43 – Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα