ΠΛΗ Πληροφορική


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΠΛΗ 10 – Εισαγωγή στην Πληροφορική
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Τεχνικές Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Δομές Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Γλώσσες Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΠΛΗ 11 – Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
Τόμος Α΄: Τεχνολογία Λογισμικού Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Λειτουργικά Συστήματα Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Βάσεις Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΠΛΗ 12 – Μαθηματικά για Πληροφορική Ι
Τόμος Α΄: Γραμμική Άλγεβρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004. (ΦΥΕ 20/1)
Τόμος Β΄: Λογισμός μίας Μεταβλητής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. (ΦΥΕ 10/1)
Τόμος Α΄: Πιθανότητες και Στατιστική Ι, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000. . (ΔΙΠ 50/1)

ΠΛΗ 20 – Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
Τόμος Α΄: Διακριτά Μαθηματικά, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Θεωρία Γράφων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Γ΄: Μαθηματική Λογική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Δ΄: Αρχές Συνδυαστικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

ΠΛΗ 21 – Ψηφιακά Συστήματα
Τόμος Α΄/Α Μέρος: Ψηφιακή Σχεδίαση Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Α΄/Β Μέρος: Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Μικροεπεξεργαστές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΠΛΗ 22 – Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ
Τόμος Α΄: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄/ Μέρος Α: Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος B’/Μέρος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος, EAΠ, Πάτρα 2008
Τόμος Γ΄: Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΠΛΗ 23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία
Τόμος Α΄: Τηλεματική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Εγχειρίδιο Μελέτης – Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Υπολογιστές και Κοινωνία, Information Society, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΠΛΗ 24 – Σχεδιασμός Λογισμικού
Τόμος Α΄: Μεταγλωττιστές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Δ: Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής-Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΠΛΗ 30 – Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
Τόμος Α΄: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Θεωρία Υπολογισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΠΛΗ 31 – Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές
Τόμος Α΄: Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΠΛΗ 32 – Γραμμικός προγραμματισμός και μοντελοποίηση
Τόμος Α΄:Μοντελοποίηση και Προσομοίωση ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Θεμέλια Γραμμικού Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού και Θεωρία Παιγνίων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΠΛΗ 35 – Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
Τόμος Α΄: Ασφάλεια Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Ασφάλεια Δικτύων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Κρυπτογραφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΠΛΗ 36 – Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες
Τόμος Α΄: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Νέες Κατευθύνσεις Δικτύων και Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Γ΄: Ζητήματα Σχεδίασης Δικτύων.

ΠΛΗ 37 – Πληροφορική και Εκπαίδευση
Τόμος Α΄: Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

ΠΛΗ 40 – Πρακτική Εξάσκηση σε Θέματα Λογισμικού
Τόμος Α΄: Μεταγλωττιστές, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Βάσεις Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Λειτουργικά Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΠΛΗ 42 – Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
Τόμος Α΄: Τυπικές Προδιαγραφές, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Β΄: Εγκυροποίηση Λογισμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Λογικός και Συναρτησιακός Προγραμματισμός

ΠΛΗ 44 – Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας
Τόμος Α΄: Σήματα και Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Β΄: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων και Σημάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Ανάλυση Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΠΛΗ47 – Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού
Τόμος Α΄: Κατανεμημένα Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2005
Τόμος Β΄: Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα, 2005
Τόμος Γ΄: Βάσεις Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2005