Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Μαθηματικά Ι
• Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία
• Μαθηματική Ανάλυση
• Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις
• Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις
• Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική
• Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία
• Φυσική Ι (Μηχανική)
• Προγραμματιστικές Τεχνικές
• Αριθμητική Ανάλυση
• Διαφορική Γεωμετρία
• Προβολική Γεωμετρία
• Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική)
• Τεχνική Μηχανική
• Οδοποιία Ι
• Γεωτεχνική Μηχανική
• Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
• Μηχανική Ρευστών
• Εφαρμοσμένη Υδραυλική
• Υδραυλικά Έργα
• Τεχνική Υδρολογία
• Σκυρόδεμα
• Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα
• Τεχνικές & Τοπογραφικές
• Γενική Γεωλογία
• Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι
• Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)
• Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία)
• Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι & Όργανα)
• Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις – Χαράξεις)
• Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία)
• Γεωδαισία IV (Ανώτερη Γεωδαισία)
• Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία)
• Γεωδαισία V (Δορυφορική Γεωδαισία)
• Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία)
• Κτηματολόγιο
• Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση
• Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις
• Πολεοδομία
• Χωροταξία