Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας


Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παρακάτω σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εξεταζόμενα Μαθήματα

1) Θεωρίες της Αγωγής
2) Νεοελληνική Γλώσσα: το Λεξιλόγιο
3) Μαθηματικά Ι

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων:

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης (Κατεβάστε την αίτηση από εδώ)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες που αφορούν το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

1/4/2016

 ΤΡΙΤΗ

16:00–20:00

40h

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1/4/2016

 ΤΕΤΑΡΤΗ

16:00–20:00

36h

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1/4/2016

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:00–20:00

32h

Για να δείτε την εξεταστέα ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.