Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογία ΕΚΠΑ είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παρακάτω σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

Σύμφωνα με την απόφαση Φ1/192329/B3/13 (ΦΕΚ 3185 Β/16-12-2013), που ορίζει την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατατακτήριες εξετάσεις) δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας (Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ) κατατάσσονται στο Ε´ εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι στο Γ´ εξάμηνο.

Εξεταζόμενα Μαθήματα

1) Αρχαία Ιστορία
2) Προϊστορική Αρχαιολογία
3) Αρχαία Ελληνικά

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων:

Οι αιτήσεις κατάταξης και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

1/4/2016

 ΤΡΙΤΗ

16:00–20:00

40h

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

1/4/2016

 ΤΕΤΑΡΤΗ

16:00–20:00

36h

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1/4/2016

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:00–20:00

32h

Για να δείτε την εξεταστέα ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Empty tab. Edit page to add content here.