Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου


Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παρακάτω σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

1) Αρχές Κοινωνιολογίας Ι
2) Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
3) Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων:

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Τρίτη και Πεμπτη, 10:00-13:00).

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου

Θα ακολουθήσει Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημέρες και ώρες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
2) Αντίγραφο πτυχίου (ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
3) Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους εξωτερικού).

Οδηγίες για τις εξετάσεις θα βρείτε εδώ

Βαθμολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3404/2005, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3467/06 και την Υ.Α. Φ2/121871/Β3/3-11-05 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.Φ2/125186/22.11.2006,την Υ.Α. Φ2/63260/Β3/29.6.2009, το άρθρο 25 του Ν. 3794/09 καθώς και την από 29/5/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος Κοινωνιολογίας καθορίζεται το ποσοστό και ο τρόπος κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ – Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών, ΚΑΤΕΕ – Παιδαγωγικών Ακαδημιών και λοιπών σχολών διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, ως εξής:

Κατατάξεις Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Διετούς Κύκλου Σπουδών

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ – Παιδαγωγικών Ακαδημιών και λοιπών σχολών διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων (ο οποίος θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών όλων των κατηγοριών, στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).

Κατατάξεις Πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι.

Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων (ο οποίος θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών όλων των κατηγοριών, στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).

Κατατάξεις Πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών

Στο Α΄ εξάμηνο Σπουδών   κατατάσσονται οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων (ο οποίος θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών όλων των κατηγοριών, στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).

Επίσης στο Α΄εξάμηνο σπουδών κατατάσσεται επιπλέον και ένας (1) απόφοιτος της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Φ2/Β3/426/96 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ. 69/τΒ΄/31-1-96).

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ

 1/4/2016

16:00–20:00

40h

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 1/4/2016

16:00–20:00

36h

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 1/4/2016

16:00–20:00

32h

Για να δείτε την εξεταστέα ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.