Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΟΠΑ)


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Μικροοικονομική Θεωρία Ι
• Μακροοικονομική
• Εισαγωγή στην Οικονομετρία
• Διοικητική Λογιστική
• Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Στατιστική για Επιχειρήσεις
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Εμπορικό Δίκαιο
• Διεθνής Χρηματοοικονομική
• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
• Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
• Χρηματοοικονομικά των Μεταφορών
• Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
• Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
• Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
• Τραπεζική Χρηματοοικονομική
• Ελεγκτική
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Φορολογική Λογιστική
• Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
• Λογιστικά Σχέδια
• Λογιστική Κόστους
• Λογιστική Ομίλου Επιχειρήσεων Συγχωνεύσεις Εξαγορές
• Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης
• Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης
• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Έμμεσοι Φόροι
• Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
• Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
• Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ