Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Μαθηματικά Ι
• Ορυκτολογία
• Γεωλογία Ι
• Μαθηματικά ΙI
• Πετρολογία
• Οικονομία
• Μαθηματικά ΙII
• Τεχνική Μηχανική (Στατική)
• Θερμοδυναμική
• Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική Τεχνολογία
• Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής
• Αριθμητική Ανάλυση
• Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
• Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης
• Κοιτασματολογία
• Φαινόμενα Μεταφοράς Ι
• Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
• Μεταλλογνωσία Ι
• Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι
• Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι
• Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων & Βιομηχανικών Ορυκτών Ι
• Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ
• Τεχνική Μηχανική (Αντοχή των Υλικών)
• Μεταλλογνωσία ΙΙ
• Εξαγωγική Μεταλλουργία ΙΙ
• Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ
• Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων & Βιομηχανικών Ορυκτών ΙΙ
• Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής – Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία του Περιβάλλοντος)
• Τεχνική Γεωλογία Ι
• Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες)
• Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργία)
• Μεταλλουργία Σιδήρου Ι
• Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές
• Στοιχεία Μηχανολογίας

Περιβαλλοντική Μηχανική & Γεωπεριβάλλον
• Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία
• Περιβαλλοντική Γεωχημεία
• Περιβαλλοντική Μεταλλευτική & Λατομική Τεχνολογία (ειδικά θέματα)
• Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών
• Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων

Μεταλλευτική Τεχνολογία
• Υποστήριξη Υπογείων Έργων
• Μηχανική Πετρωμάτων
• Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Εξόρυξη με μηχανικά μέσα)
• Τεχνολογία Γεωτρήσεων
• Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα και Μεταλλεία
• Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά

Γεωτεχνολογία
• Υποστήριξη Υπογείων Έργων
• Μηχανική Πετρωμάτων
• Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Εξόρυξη με μηχανικά μέσα)
• Τεχνολογία Γεωτρήσεων
• Τεχνική Γεωλογία ΙΙ
• Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων

Μεταλλουργικές Διεργασίες
• Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ
• Υδρομεταλλουργία
• Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος
• Χημική Κινητική
• Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας