Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Μαθηματική Ανάλυση Ι, ΙΙ
• Φυσική Ι (Μηχανική)
• Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)
• Γραμμική Άλγεβρα και εφαρμογές
• Αναλυτική, Διαφορική και Προβολική Γεωμετρία
• Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις
• Θερμοδυναμική Ι
• Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
• Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
• Αριθμητική Ανάλυση και Εργαστήριο
• Δυναμική Στερεού Σώματος
• Μεταφορά θερμότητας Ι
• Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως Ι
• Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού
• Μηχανολογικό Σχέδιο
• Στατική Στερεού Σώματος
• Στοιχεία Μηχανών

Ειδικά για Ναυπηγούς
• Εισαγωγή στη Ναυπηγική
• Υδροστατική & Ευστάθεια Πλοίου
• Υδροδυναμική Πλοίου – Δυναμική Πλοίου
• Μελέτη Πλοίου
• Ταλαντώσεις Πλοίου
• Αριθμητική Ανάλυση για Ναυπηγούς
• Συστήματα CAD/CAM στη Ναυπηγική
• Αντοχή Πλοίου
• Στατική & Δυναμική Ανάλυση Ναυπηγικών Κατασκευών
• Μηχανική Ρευστών
• Θερμοδυναμική – Μ.Ε.Κ Ι, ΙΙ
• Θερμικές Στροβιλομηχανές
• Βοηθητικές Μηχανές Πλοίου
• Υδροδυναμικές Μηχανές
• Θερμοδυναμική Ναυτικών Κινητήρων Ι
• Δυναμική Ανάλυση