Τμήμα Νομικής Αθηνών


Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Νομικής Αθηνών είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παρακάτω σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εξεταζόμενα Μαθήματα

1) Αστικό Δίκαιο
2) Συνταγματικό Δίκαιο
3) Ποινικό Δίκαιο

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων:

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής από 1  έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, θυρίδα 4, Ακαδημίας 45). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11 ή με courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Νομικής, Ακαδημίας 45, Τ.Κ.10672, Αθήνα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης (Κατεβάστε την αίτηση από εδώ)

β) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (τα δικαιολογητικά να είναι με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες από το φορέα έκδοσής τους).

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις των κατατακτήριων εξετάσεων του τρέχοντος ακαδ. έτους, θα πρέπει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Τμήματος www.law.uoa.gr 

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1/4/2016 ΤΡΙΤΗ  16:00–20:00 40h
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1/4/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ  16:00–20:00 36h
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1/4/2016  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00–20:00 32h

Για να δείτε την εξεταζόμενη ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Empty tab. Edit page to add content here.