Τμήμα Νομικής


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Ιστορία του ∆ικαίου
• Συνταγματικό ∆ίκαιο
• Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου
• Εισαγωγή στην Επιστήμη του ∆ικαίου
• Οικογενειακό ∆ίκαιο
• Γενικό Ποινικό ∆ίκαιο
• ∆ημόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο
• Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο
• Εμπράγματο ∆ίκαιο
• Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο
• Ειδικό Ποινικό ∆ίκαιο
• Εμπορικό ∆ίκαιο Ι (Γενικό Μέρος, ∆ίκαιο Αξιογράφων)
• ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ειδικό Ενοχικό ∆ίκαιο
• Ατομικά και Κοινωνικά ∆ικαιώματα
• Πολιτική ∆ικονομία Ι
• Ποινική ∆ικονομία
• Κληρονομικό ∆ίκαιο
• ∆ιοικητική ∆ικονομία
• Εμπορικό ∆ίκαιο ΙΙ (∆ίκαιο των Εμπορικών Εταιριών)
• Εμπορικό ∆ίκαιο ΙΙΙ (∆ίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
• Ατομικό Εργατικό ∆ίκαιο
• Εφαρμογές ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου
• Πολιτική ∆ικονομία ΙΙ (Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση)
• Φιλοσοφία του ∆ικαίου
• Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο
• Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο
• Εφαρμογές Αστικού ∆ικαίου
• Εφαρμογές ∆ημοσίου ∆ικαίου
• Εφαρμογές Πολιτικής ∆ικονομίας
• Εφαρμογές Ποινικού ∆ικαίου – Ποινικής ∆ικονομίας
• Ναυτικό ∆ίκαιο
• Πτωχευτικό ∆ίκαιο
• Ασφαλιστικό ∆ίκαιο
• Πνευματική Ιδιοκτησία
• ∆ίκαιο Εκμεταλλεύσεως
• ∆ίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
• ∆ίκαιο Περιβάλλοντος (και ενότητας ∆ημοσίου ∆ικαίου)
• Φορολογικό ∆ίκαιο
• Κοινοβουλευτικό ∆ίκαιο
• Ειδικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο
• ∆ίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
• Χωροταξικό και Πολεοδομικό ∆ίκαιο
• Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία
• Εγκληματολογία
• Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
• Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική