Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο)


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
• Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
• Στατιστική Ι
• Ιδιωτικό Δίκαιο Ι
• Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
• Στατιστική ΙΙ
• Μαθηματικά Οικονομολόγους ΙΙ
• Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
• Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος
• Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
• Μικροοικονομική Θεωρία Ι
• Μακροοικονομική Θεωρία Ι
• Αρχές Κοινωνιολογίας
• Μαρξιστική Οικονομική Ι
• Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
• Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
• Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
• Διεθνής Οικονομική
• Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
• Εισαγωγή στην Οικονομετρία
• Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
• Επιχειρηματικότητα
• Οικονομετρία Ι
• Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
• Δημόσια Οικονομική Ι
• Χρήμα και Τραπεζική
• Οικονομετρία ΙΙ
• Δημόσια Οικονομική ΙΙ
• Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
• Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
• Χρηματοοικονομικά Θέματα
• Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
• Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
• Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε
• Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
• Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
• Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις