Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση ΑσκήσεωνΕργασίες Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

• Μαθηματική Ανάλυση Ι
• Γραμμική Άλγεβρα
• Παραστατική Γεωμετρία
• Τεχνικό Σχέδιο
• Γεωλογία Μηχανικού
• Τεχνική Μηχανική Ι (Στατική του Στερεού Σώματος)
• Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
• Τεχνική Μηχανική ΙΙ ( Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος)
• Τεχνικά Υλικά
• Γενική Οικοδομική
• Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας
• Εφαρμοσμένη Οικονομική
• Διαφορικές Εξισώσεις
• Αντοχή των Υλικών
• Αριθμητική Ανάλυση
• Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική του Στερεού Σώματος)
• Στοιχεία Αρχιτεκτονικής
• Γεωδαισία
• Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
• Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων
• Πολεοδομία – Χωροταξία
• Πιθανότητες – Στατιστική
• Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι
• Γεωδαιτικές Εφαρμογές
• Στατική Ι
• Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις
• Μηχανική των Ρευστών
• Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
• Πειραματική Αντοχή Υλικών
• Εδαφομηχανική Ι
• Στατική ΙΙ
• Τεχνική Υδρολογία
• Οδοποιία Ι
• Εφαρμοσμένη Υδραυλική
• Περιβαλλοντική Τεχνολογία
• Τεχνική Γεωλογία
• Εδαφομηχανική ΙΙ
• Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα
• Στατική ΙΙΙ
• Οδοποιία ΙΙ
• Αστικά Υδραυλικά Έργα
• Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων
• Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα
• Σιδηρές Κατασκευές Ι
• Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα
• Διαχείριση Τεχνικών Έργων
• Κτιριολογία
• Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών
• Αντισεισμικές Κατασκευές
• Κυκλοφοριακή Ροή
• Πειραματική Εδαφομηχανική
• Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
• Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ
• Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
• Στατική V
• Αντισεισμική Τεχνολογία
• Εισαγωγή στη Γεφυροποιία
• Σιδηρές Κατασκευές ΙΙΙ
• Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων
• Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής
• Σύνθετα Υλικά
• Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
• Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
• Υπόγεια Νερά
• Ακτομηχανική
• Υγειονομική Τεχνολογία
• Οδοστρώματα
• Αστικά Οδικά Δίκτυα
• Ξύλινες Κατασκευές
• Πεπερασμένα Στοιχεία
• Υδροηλεκτρικά Έργα
• Σιδηροδρομική Τεχνική
• Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
• Σιδηρές Γέφυρες
• Βραχομηχανική – Σήραγγες
• Εδαφοδυναμική
• Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητος
• Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
• Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
• Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
• Πειραματική Εδαφομηχανική
• Τεχνική Σεισμολογία
• Σύμμικτες Κατασκευές
• Θεωρία Πλακών
• Εγγειοβελτιωτικά Έργα
• Πειραματική Υδραυλική
• Υδραυλικές Κατασκευές – Φράγματα
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων
• Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων
• Έργα Ανοικτής Θαλλάσης
• Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική