Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Αθήνας


Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παρακάτω σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων:

Στο Τ.Ε.Α.Π.Η. διεξάγονται κάθε ακαδ. έτος κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατάσσονται στο Τμήμα οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Το εξάμηνο κατάταξης για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ορίζεται το τρίτο (Γ΄) και για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών διετούς  και υπερδιετούς κύκλου σπουδών το πρώτο (Α΄).

Εξεταζόμενα Μαθήματα

1) Ψυχολογία
2) Παιδαγωγικά
3) Κοινωνική Επιστήμη

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνονται έως τις 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων:

Οι αιτήσεις κατάταξης και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1/4/2016

 ΤΡΙΤΗ

16:00–20:00

40h

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

1/4/2016

 ΤΕΤΑΡΤΗ

16:00–20:00

36h

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1/4/2016

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:00–20:00

32h

Για να δείτε την ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.