Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Βασικά Εργαλεία Λογισμικού
• Ανόργανη Χημεία
• Τεχνικές Σχεδιάσεις – Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM)
• Φυσική Ι
• Γραμμική Άλγεβρα
• Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)
• Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής
• Αναλυτική Χημεία
• Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική)
• Φυσική ΙΙ
• Μαθηματικά ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών)
• Τεχνική Μηχανική
• Οργανική Χημεία Ι
• Φυσικοχημεία ΙΙ (Δομή – Καταστάσεις Ύλης)
• Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
• Μαθηματικά ΙΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις)
• Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών
• Οργανική Χημεία ΙΙ
• Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Χημική Κινητική – Ηλεκτροχημεία)
• Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής
• Στατιστική για Μηχανικούς
• Ηλεκτροτεχνία
• Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι
• Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA)
• Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας
• Φαινόμενα Μεταφοράς II – Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
• Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι (Ομογενείς και Ετερογενείς Διεργασίες)
• Περιβαλλοντική Επιστήμη
• Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (Φυσικοί Διαχωρισμοί)
• Επιστήμη και Τεχνική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων (Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία)
• Μηχανική Πολυμερών
• Επιστήμη και Τεχνική Υλικών
• Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού
• Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ (Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων)
• Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών