Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα όσα αναφέρονται εδώ σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Εξεταζόμενα Μαθήματα

1) Εξελικτική Ψυχολογία
2) Γνωστική Ψυχολογία
3) Κοινωνική Ψυχολογία

Χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-14:00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου

Θα ακολουθήσει Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημέρες και ώρες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης (Εδώ θα βρείτε το έντυπο της Αίτησης)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους απο το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας των εξετάσεων και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τις νέες εξετάσεις
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 1/4/2016  ΔΕΥΤΕΡΑ

16:00–20:00

40h

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 1/4/2016  ΤΡΙΤΗ

16:00–20:00

36h

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 1/4/2016  ΠΕΜΠΤΗ

16:00–20:00

32h

Για να δείτε την εξεταστέα ύλη παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.