Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας (ΟΠΑ)


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Ποσοτικές Μέθοδοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Marketing
• Οικονομική και Επιχειρήσεις Ι
• Λογιστική Ι, ΙΙ
• Λογιστική Κόστους
• Εμπορικό Δίκαιο
• Διεθνής Οικονομική
• Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
• Εισαγωγή στην Οικονομετρία
• Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
• Χρήμα και Τραπεζική
• Ανάλυσης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών
• Επιχειρησιακή Στρατηγική
• Τιμολόγηση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
• Χρηματοδοτική Διοίκηση