ΤΡΑ Τραπεζική


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΤΡΑ 50 – Τραπεζικό Περιβάλλον
Τόμος Β΄: Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΤΡΑ 51 – Τραπεζική Διοίκηση
Τόμος Α΄: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΤΡΑ 60 – Μέσα Τραπεζικής Εργασίας
Τόμος Α΄: Τραπεζική Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Τραπεζική Πληροφορική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Ειδικά Θέματα Τραπεζικών Ποσοτικών Μεθόδων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΤΡΑ 61 – Στρατηγική Τραπεζών
Τόμος Α΄: Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης των Ειδικών Μορφών Πίστης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.